10. Referències

En aquest capítol residirà tant la bibliografia emprada així com documents i adreces web que es creuen útils.

10.1. Bibliografia

No s'han usat llibres pròpiament dits, sino que s'ha aprofitat la gran quantitat de material disponible a la xarxa (a Internet) per cobrir els aspectes necessaris de la realització d'aquest PFC.

Aquest material es troba referenciat en l'apartat que segueix.

10.2. Referències útils

10.2.1. Altres PFCs relacionats amb aules informàtica amb programari lliure

El més proper pel que respecta a temàtica i temps és el PFC Programari Lliure per a l'Escola realitzat per l'Anna Armengol.

Una altre projecte similar és el PFC Software libre en los institutos realitzat per en Daniel González Piñero i dirigit per en Antoni Soto Riera, que presentat també poc abans de l'inici del PFC que ens ocupa tracta de la possible implantació del programari lliure en un institut concret.

Una mica allunyat però que pot ser útil, el PFC Gestió Automatitzada d'Aules Informàtiques que tracta de la viabilitat i possibilitats del muntatge d'una aula informàtica posant èmfasi a la correcta selecció de maquinari i porgramari en dependencia de les necessitats dels centres i no pas de les impossicions externes.

10.2.1. Estudis/document no PFC relacionats amb aules informàtica amb programari lliure

La majoria del següents documents no s'han consultat però són acessibles per Internet i poden servir per completar la informació que aquest PFC presenta.

10.2.2. Aspectes legals

Llicències

10.2.2. Altres

10.2.3. Sistemes operatius

Per a informació sobre aquests veure el document 2.2.0. Introduccio Sistemes Operatius.

Història

Dades internes

Skolelinux

A part de el lloc web oficial, veure el document 4.1.3. Configuració skolelinux: Manual bàsic Skolelinux d'aquest mateix PFC.

10.2.4. Programari (Aplicacions)

Què seria un sistema operatiu sense aplicacions ? - com l'OS/2 i el BeOs han desmostrat, res.

Lliures (lliures o obertes)

Veure apartat 2.3. Programari lliure (aplicacions) i el document 6. Programari lliure a les escoles de primària d'aquest mateix PFC.

Propietàries

Utilitats per esbrinar maquinari de l'ordinador (sota DOS)

Hereus del Norton Comander

Les següents tres eines tenen la particularitat de tenir el mateix entorn d'usuari permetent una interacció similar davant els diversos sistemes operatius.

Les tres usen la mateixa presentació de dues columnes de fitxers, menús senzills, quadres de dialeg complerts, permeten l'ús de teclat i/o ratolí. Tanmateix totes usen les mateixes dreceres i fins i tot comparteixen funcionalitats com incorporar un client d'FTP, operacions en segon pla, accés a fitxers comprimits i còmodes cerques de fitxers o de textos a dins de fitxers.Des d'aquest document es pot accedir a:


Copyright (c) llpuges 2004
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.