7. Altres tasques a realitzar (no necessàriament programació)

A continuació s'exposaran altres tasques a realitzar en l'ús del programari lliure als centres de primària. Un bon nombre d'elles són molt més importants que la disponibilitat del programari lliure adequat.

7.1. Perfils necessaris

Per tal d'assegurar el bon ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació a l'educació, és convenient clarificar les tasques a realitzar per cadascuna de les parts:

7.1.1. Recursos necessaris

El nombre de recursos destinats a cada perfil varia en el temps. Aquesta variació es deu a que hi ha tasques que cal realitzar només a l'inici mentre que altres prenen importància un cop el nou sistema comença a funcionar.

Potser és necessari augmentar el nombre de mestres (professors) dels centres. Per tal de mantenir el nombre d'hores lectives dels mestres davant l'increment que representa encarregar-se de les classes davant un ordinador.

En totes elles el cap tractor dels canvis ha de ser el Departament d'Ensenyament. Per aquest motiu sobre ell recauen les tasques més grans.

Inicial

En aquesta fase les tasques a realitzar pel Departament d'ensenyament són les que requereixen més personal. En concret es necessari:

Cal destacar que en el procés de capacitació "traurà" temps al personal de l'escola. Per tant s'ha tenir en compte que la capacitació afectarà a la organització dels centres.

Implantació i inicis (mig termini)

Un cop el sistema funcioni des del Departament d'Ensenyament caldrà:

La implantació afecta especialment als centres

Cal remarcar les hores que per al personals dels centres la implantació del nou sistema representa. En tot cas la majoria de tasques de capacitació són tasques pendents des de fa temps i que en algun moment s'havien de realitzar. Aquesta manca de coneixença de les TIC té com avantatge que per a moltes persones el primer contacte es realitzarà amb programari lliure.

Futur (llarg termini)

Un cop el sistema ja funcioni el Departament tindrà menys pes però haurà de continuar guiant els centres via ajustos al model d'infraestructura i la distribució oficial.

A llarg termini els estalvis en l'adquisició de llicències podran ser invertits en altres actuacions que es creguin necessàries.

7.2. Capacitació

Les necessitats concretes referents a capacitació es desglossen per les persones destinatàries.

7.2.1. Dins els centres

De cara al personal del centre:

7.2.2. Departament Ensenyament

Aquest apartat fa referència al propi Departament d'Ensenyament

La creació de cursos pot encomanar-se a voluntaris o a empreses sub-contractades.

7.3. Requeriments als proveïdors

El nou sistema també requerirà que els proveïdors s'adaptin al nou entorn.

La obligació principal dels proveïdors serà assegurar-se que el seu producte sigui compatible amb la versió vigent de la distribució oficial. El Departament d'Ensenyament hauria de fer disponible per Internet i correu la distribució oficial.

7.3.1. Maquinari

En referència "allò que es pot trencar" se li afegeix:

7.3.2. Programari

Les empreses que s'encarreguen de proveïr "allò que no es pot trencar" hauran de:Des d'aquest document es pot accedir a:


Copyright (c) llpuges 2004
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.