4.1.3. Configuració skolelinux: Manual bàsic skolelinux (pr47)

Per configurar el sistema s'usaran eines més o menys gràfiques que faciliten la tasca de treballar amb els diversos fitxers de text que desen la configuració dels sistema.

Indicació: en alguns apartats es mencionen tasques relacionades amb operacions opcionals, tot i que recomanables, en el cas de no aplicar les operacions addicionals es pot obviar les tasques relacionades.

Accés remot (afegir usuari de configuració remota)

Inicialment es pot realitar la configuració davant el propi servidor, més endavant però és més cómode i segur tancar el servidor en un espai segur i accedir-hi remotament a part de poder estalviar un monitor. Per realitzar aquesta operació es convenient crear un usuari d'accés remot, en aquest cas el nom és "admin", es convenient canviar-lo (així com la descripció) pel que s'escaigui.

Es possible usar un editor de text però si no es domina el el vi, joe o emacs hi ha la solució senzilla d'anar amb cura de no equivocar-se i evitar els editors. també es pot recorrer al "mcedit" més proper al edit del MS-DOS.

Procediment creació usuari d'accés remot

Essent root al servidortjener cal realitzar 3 simples pasos:

 1. Crear el grup per a l'usuari remot
 2. groupadd -g 150 admin
 3. Crear l'usuari remot
 4. useradd -u 150 -g 150 -c Administrador -d /home/admin -s /bin/bash admin
 5. Fixar una paraula clau per l'usuari remot
 6. passwd admin
  >>Type  password: ********
  >>retype password: ********

Ara ja podem accedir remotament al nostre sistema amb aquest usuari. Un cop dins sempre podem canviar d'usuari per qualsevol altre, per exemple "root" i poder realitzar tasques que requereixin els seus permisos. L'ordre a executar és:

Aquesta ens demana la paraula clau de l'usuari root, la introduïm i notarem que les línies de comandes acaben amb un "#" (sostingut o graella), aquesta indicació serveix per recordar-nos que estem treballant com a super-usuari "root".

Per sortir del super-usuari, només cal executar la comanda "logout" o prémer la combinació de tecles "Control+D" que té el mateix efecte.

Accedint des de GNU/Linux

Per accedir des de un altre GNU/Linux (així com qualsevol sistema Unix en general), només cal arribar a una consola o terminal de text (o emulador d'aquest) i allà executar la comanda:

Possiblement se'ns avisarà que amb l'intercanvi de claus de xifrat s'ha descobert que la màquina destí no era coneguda amb anterioritat. Així com les seves claus no poden ser validades per una autoritat competent. No passa res podem dir que segueixi endavant amb un "yes". Lògicament quan se'ns demana la paraula clau cal introduir la paraula clau escollida per l'usuari "admin".

Encara que sembli que no ens hem mogut de la nostra màquina si no hi ha hagut cap error, realment estem treballant en el servidor. A més si ens connectem des de un un altre Unix en mode gràfic podrem obrir aplicacions gràfiques en el servidor encara que aquest estigui configurat per treballar en mode text. Aquestes aplicacions s'executaran en el servidor però les finestres, teclat i ratolí que usaran serà el de la nostra màquina.

Accedint des de Windows

Windows malhauradament no incorpora el client de Secure Shell (ssh) de sèrie així doncs caldrà usar el client per a Windows de l'empresa SSH Communications, client que és gratuit per a institucions educatives entre d'altres.

La instal·lació és simple i la típica ja funciona. En tot cas no va malament realitzar la instal·lació personalitzada per assegurar-se que s'instal·len els manuals i les eines en mode comandes (tot i que és millor no afegir-les al "PATH").

Un cop l'haguem instal·lat disposarem de noves icones en el menú incici, les més importants són:

Configurar i guia d'ús de la transferència de fitxers

Espai d'intercanvi (Windows - GNU/Linux)

Aquest espai permet per exemple que els mestres deixin fitxers per que tots els alumnes els pugin llegir, o simplement passar fitxers entre diferents PC's.

Per fer-ho cal crear el directori "/skole/tjener/assig", aniria bé que més que un directori fos una partició però donat que els accesos es realitzaran fent-se passar pel un únic usuari es pot controlar la quota de disc d'aquest per evitar omplir massa l'espai de disc disponible.

Particions per a l'espai d'intercanvi (opcional)

A continuació hi ha un fitxer d'automatització script que es va usar tot just finalitzada la instal·lació del servidor skolelinux per tal d'usar més espai del inicialment usat per la instal·lació d'skolelinux en un disc de 40GB.

Pel que fa els permisos d'aquest directoris caldrà que creem un usuari a bans de poder-los asignar correctament.

Usuari per a l'Espai d'intercanvi (Windows - GNU/Linux)

Per tal de seguritzar el serrvidor que no pas les dades es procedeix a afegir un nou usuari i grup al sistema per als accessos per samba i NFS.

 1. Crear el grup per a l'usuari remot
 2. groupadd -g 175 samba
 3. Crear l'usuari remot
 4. useradd -u 175 -g 175 -c Acces remot -d /dev/null -s /bin/bash sambauser
 5. No es necessari fixar una paraula clau per l'usuari remot, donat que sempre s'hi accedirà saltant des de algun servidor de fitxers (NFS o SaMBa).

Ara ja podem ajustar els permisos dels nous espai creats, així doncs farem:

I per suposat muntar els directoris automaticament modificant el fitxer "/etc/fstab". El fitxer "fstab" contindria quelcom similar a:

Configuració via web amb Webmin

El webmin és una aplicació escrita el el llenguatge perl, que usant planes web per comunicar-se permet administrar un sistema GNU/Linux amb alta comoditat. Per accedir-hi cal connectar-se al lloc web https://localhost:10000 des de la pròpia màquina o fora d'ella amb https://10.0.2.2:10000 o fins i tot https://tjener.intern:10000. Per què funcioni cal acceptar cookies del domini.

Indicacions sobre les captures de pantalla

Tota la configuració es pot realitzar amb accés a la consola (mode text). Així com accedir amb navegadors ja siguin de mode text o gràfics, en tots els casos les opcions i funcionament és el mateix, per claredat aquest document incorpora força captures de l'accés usant navegadors web gràfics.

Anotació:Les captures de configuració no tant bàsica són del sistema un cop configurat per usar el català donat que anteriorment es creu adequat canviar l'idioma de presentació de l'aplicació.

Per entrar

Des de una consola de text o xterm o client ssh executar:

Després d'intercambiar els certificats, se'ns demanarà si volem acceptar una "cookie" (galeta) del lloc web, es aconsellable indicar que per sempre prement una 'a' d'"always"

Tot seguit apareixerà la pantalla de comprovació de credencials. No es recomana usar l'opció "Remember login permanently" per motius de seguretat.

Des de qualsevol altre equip podrem accedir-hi amb un navegador gràfic. El primer que veiem és un avís del navegador conforme el certificat que ha rebut del lloc web no es pot verificar i desencoratja l'accés al web.
és normal, per seguir només hem de dir-li al navegador que volem seguir endavant to i l'avís. Fins i tot per evitar l'aparició de l'avís en futures connexions podem procedir a incorporar-lo a la base de dades de certificats de llocs en que confiem.

Certificat

En el cas del "Konqueror" cal seleccionar "detalls" per arribar al "per sempre":

Certificat

Un cop acceptat es procedeix a preguntar pel nom d'usuari i paraula clau (d'accés al webmin).

Login

L'usuari a introduir al camp "user" és "root" i la paraula clau és la introduïda en el servidor durant la seva instal·lació (si aquesta no s'ha canviat manualment).

Un cop a dins

La pantalla es divideix en capçalera, llavors bé un divisor vertical una fila amb els submenús diponibles i a sota les accions disponibles en el menú actual. Barra vertical i botó de logout.

Per exemple primer configurarem l'idioma, per fer-ho cliclarem a la pestanya "Webmin" i d'allà la opció "Webmin config" ("Configuració de Webmin" si ja s'ha configurat amb anterioritat).

Menú Genèric

Configurar Idioma

Ara escollim la icona de les banderetes o el text de sota que pot ser "Language" o "Idioma".

Menú Configuració Webmin

En la nova pantalla seleccionem l'idioma desitjat (suposem que català) i prémer "Change language" i ja podrem treballar amb una llengua més propera.

4.6.2. Submenú: Sistema

D'aquí normalment només s'accedirà per afegir o modificar usuaris (Administrate user in LDAP) així com per limitar l'espai de disc d'aquests (Quotes de disc).

Menú System (usuaris i quota)

Submenú: Sistema -> Administrate Users in LDAP

Menú Admin users in LDAP

Submenú: Sistema ->Administrate users in LDAP->Add User

Ara és un bon moment per afegir un usuari genèric per a fer-hi proves, per exemple l'anomenarem "usuari". Així doncs a la pantalla que apareix després d'haver premut el botó "Add user" omplirem les seves dades, com és per a proves escollirem que l'usuari sigui només alumne.

Add user at Admin users in LDAP

Al crear però no es pot assignar a grups definits, un cop creat caldrà cercar l'usuari (l'asterirsc "*" funciona com a operador de truncament):

Cerca usar at Admin users in LDAP (1/2)

i prémer al botó "Edit".

Cerca usar at Admin users in LDAP (2/2)

Ara ja podrem assignar-lo com a alumne "students".

Menú Admin users in LDAP - Edit user

Submenú: Sistema ->Quotes de disc

Les quotes de disc permeten limitar l'espai que un usuari pot arribar al servidor, serveixen per evitar abusos o limitar el dany que un virus pot provocar en el sistema.

Cal indicar que no hi ha cap problema en modificar-les més tard especialment per tal d'ampliar-les, la mida a escollir depèn del sistema en el cas de la distribució skolelinux amb 4MB i 1000 fitxers per usuari normal n'hi ha suficient. Els documents a compartir es desen en l'espai compartit.

AVÍS: les captures d'aquest subapartat no es corresponen amb le sistema definit. Això es causat per que no es disposava del servidor muntat a l'hora de realitzar les captures. ja s'indicaran els canvis en el text associat a les captures.

Realment segons el particionat indicat en apartats superiors tenim els espais. Dels quals només "/skole/tjener/home0" està preparat per a usar-hi quotes només d'usuari ("usrquota").

D'aquestes però només hi han dues accessibles per als usuaris, "/skole/tjener/home0", l'espai personal dels usuaris. La resta no són accesibles per part dels usuaris i per tant no és necessari controlar el que poden ocupar d'aquests.

L'única excepció és l'espai compartit "/skole/tjener/assig", però aquest tampoc necessita les quotes en tant que els fitxers desats sempre pertanyen al mateix usuari "sambauser".

Així doncs tenim que la vista general de "Quotes de disc" és:

Quota vista general

En aquest cas enlloc de "/skole" hauria d'aparèixer la referència "/skole/tjener/home0", així com variar el camp "Muntat des de". L'estat és actiu per que al "/etc/fstab" esta marcat com a "usrquota" i ja s'ha realitzat l'activació (un enllaç al mateix lloc on ara apareix "Desactiva les quotes" anomenat "Activa les quotes")

Si fem clic en els punt suspensius s'obrirà una finestra amb els usuaris existents en el sistema. A la captura s'assenyalen els usuaris afegits i que corresponen als usuaris. Convé recordar que "sambauser" no serveix per entrar en els GNU/Linux.

Quota vista general - punts suspensius

Per exemple editem les quotes de l'usuari "usuari":

 1. Omplim el formulari amb "usuari" i premem el botó "Edita les Quotes d'usuari".
 2. Quota editar usuari

 3. Seleccionem "Edita la quota" de "/skole/tjnener/home0".
 4. Quota editar usuari

 5. Inicialment la quota esta sense limitar (il·limitada).
 6. Quota editar usuari

 7. Ara cal que s'omplin els valors que creiem suficients per a l'usuari. En concret cal omplir:
  1. Mida que pot ocupar, "soft" indica que es pot superar temporalment, "hard" indica que es donarà error de disc ple.
  2. Nombre de fitxer que pot tenir, "soft" indica que es pot superar temporalment, "hard" indica que es donarà error de disc ple. És possible omplir un disc tenin molts fitxers que no ocupin res tant a GNU/Linux com en entorns Windows).
  3. Al acabar cal prèmer "Actualitza".

  Quota editar usuari

 8. Al tornar a la pantalla que presenta les "Quotes d'usuari" es mostren els nous valors per la partició ("/skole/tjnener/home0").
 9. Quota editar usuari

També es pot modificar els límits accedint primer a la partició, per fer-ho cal prèmer sobre l'enllaç "/skole/tjnener/home0" de la primera casella del menú "Quotes de disc". En aquest cas se'ns presenta un llistat (report) dels usuaris dels sistema i les seves quotes en aquest sistema de fitxers.

Quota llistat usuaris per particio Quota llistat usuaris per particio

Anotacions:

 1. Per els usuaris ja creats encara que es desi un valor per defecte cal modificar-los un a un per limitar-ne l'espai.
 2. La quota de grup és la quota que tots els usuaris d'un grup poden ocupar, no la quota individual que una persona del grup té.

4.6.3. Submenú: Servers

En aquest podem configurar aquells "serveis" que el servidor ofereix a la xarxa, per exemple Internet i la compartició amb sistemes Windows (samba).

Menú Servers

Submenú: Servers -> Apache Webserver

El servidor apache es pot tenir desactivat i evitar fer-ne el manteniment. La única utilitat d'aquest és com a servidor web d'exemple dins de l'aula.

Anotació:

Submenú: servers -> DHCP i BIND DNS

Millor no accedir-hi si no es sap el que s'està fent.

Submenú: servers -> SSH

Els valors a modificar el primer cop que es configura són:

Ara ja es pot rearrancar el servidor des de la opció a tal efecte que apareix al menú principal.

Per tal que el tunel/reenviament de l'accés a la pantalla (servidor X) cal que el clients també acceptin aquesta opció. Caldrà editar el fitxer "/etc/ssh/ssh_config" de cada clients per canviar la línia "Protocol 1,2" per "Protocol 2". També es necessari activar el "Port-fordwarding" i el "X11-fordwarding", posar us "yes" al darrere del text i assegurar-se que la línia no comença amb un sostingut (graella) "#".

Submenú: Servers -> Compartició de fitxers samba

Aquesta compartició permet que els usuaris del sistema puguin accedir als directoris personals o dades de les assignatures també des de Windows.

Només dir que si s'ha configurat algun cop una carpeta compartida a Windows si fa no fa es responen les mateixes preguntes encara que al estar llistades confonen a l'usuari.

La vista general en el cas d'haver afegit a les mateixes comparticions que s'han afegit per NFS en el desenvolupament de les proves (assig, soft i iso), a part de la impressora. A voltes tarda una mica en aparèixer els dos botons que permeten reactivar el servei Samba.

Menú Servers - samba

El directori "homes" (que es correspon al "home0") ja està ben configurat, així con el netlogon útil si es vol que el servidor d'skolelinux simuli un servidor de domini de Microsoft (Un Windows 2000 Server, per exemple).

Pel que respecta als nous directoris compartits, el directori d'assignatura tant a NFS com a SMB (samba) es d'escriptura per a tothom, essent un espai d'intercanvi de dades i a on els professors poden deixar fitxers per que els alumnes els usin.

Menú Servers - samba - assig

Menú Servers - samba - assig

Menú Servers - samba - assig

Menú Servers - samba - assig

Menú Servers - samba - assig

De la mateixa manera els espais opcionals que s'hagin creat i exportat per a NFS es poden exportar per als clients Windows ("soft" i "iso"). La configuració d'aquests és igual en les primeres dues planes. Aquest canvis són deguts a que s'esporten de només lectura, només l'administrador por accedir-hi remotament amb permís d'escriptura a través "Secure Shell File Transfer (scp)".

Menú Servers - samba - soft

Menú Servers - samba - soft

La resta de paràmetres són iguals que per a l'espai compartit "assig".

En referència a la configuració més general, tenim que a l'apartat "Opcions de paraula clau (parula de pas, constrasenya)" activar:

Com accedir des de Windows

Com accedir des dels clients skolelinux

Submenú: servers -> Skolelinux Bakup

No s'ha provat per manca de temps i per què el manual que s'ha trobat sobre el tema no es gaire clar. En tot cas per fer còpies de seguretat només cal fer "tgz" dels directoris concrets "/skole/tjener/home0", "/home/admin", "/skole/tjener/assig" i "/skole/tjener/soft". Pel que fa als client es pot desar un "tgz" de tot el sistema de fitxers al servidor per tal de restaurar-lo per xarxa a part d'una gravació en un CD-ROM, i el servidor es pot fer un tgz de l'espai de sistema del servidor i desar-lo en CD-ROM.

Submenú: servers -> Squid proxy server

Seria aconsellable que per repatiment de potència aquest servei s'executés en una altre màquina, però com no hi ha problemes de seguretat i és convenient tenir-ne algun en la xarxa es pot deixar.

Veure manual d'ús d'squid al web de l'xtec (l'aplicatiu ja està instal·lat).

4.6.4. Submenú: Networking

De les dues accions possibles el primer només et premet llistar/modificar el fitxer que tradueix port IP a servei, per tant millor no tocar-lo.

En canvi els NFS exports pot ser útil is es vol afegir directoris compartits, per exemple per assignatures o grups d'aquestes.

Menú Networking - NFS

Submenú: Networking->NFS exports

Per defecte l'espai d'emmagatzematge s'exporta per NFS en mode lectura-escriptura pels euqips amb IP dins 10.0.2.0/23, es a dir les adreces que controla el DHCP del nostre tjener (servidor).

 • Només dir que potser no és el més segur pero sí és el més còmode.
 • En la versió rc47 d'skolelinux s'han detectat dos problemes respecte a la configuració per webmin de l'NFS:

  1. Al modificar el fitxer des de webmin si s'ha revisat manualment es perd informació (aleatoriament més o menys important)
  2. El botó/acció de actualitzar la configuració així com la de re-arrancar el servidor donen un error i no funcionen. Per fer-ho cal desde l'usuari root executar la comanda "/etc/init.d/nfs-knfsd-server ??? {restart,start,stop}"

  Per aquest motius es recomana configurar l'NFS a mà amb un editor de text i consultant els manuals al respecte "man 5 exports", "man mount" i "man nfs".

  En el cas de decidir-se per modificar-ho amb el webmin cal indicar que en el submenú: Networking - NFS exports - Add a new export es important:

  1. Limitar l'export a la subxarxa que s'està,
  2. Escollir que els client usin port segur (és dir que el client d'NFS pertany al sistema i no un usuari a títol personal.
  3. Activar com a mínim confiar en "tothom excepte root"(el protocol NFS és massa confiat).
  4. Sempre que sigui possible exportar de només lectura. Es pot cerar un segon export del mateix directori de lect/esc només per a una màquina, per exemple la que usen els professors per tal que aquests puguin actualitzar els continguts. En cas exterm usar altres protocol per a desar/modificar, amb autenticació per directori/fitxer com pot ser el SMB (samba) o CODA.

  Per exemple si s'han creat els espais opcionals exposats en aquest document un exemple de fitxer "/etc/exports" és:

  El mòdul de webmin encarregat dels directoris compartits per NFS conté un error que va inviable rearrancar el servidor des de aquest (en concret no té en compte que el servidor que s'usa és el de kernel no el d'espai d'usuari). Així doncs caldrà entrar al servidor epr ssh arribar a l'usuari "root" i executar: "/etc/init.d/nfs-kernel-server reload" o "/etc/init.d/nfs-kernel-server restart".

  Fins la versió rc47 de la distribució skolelinux, per tal que els directoris exportats per NFS puguin ser accessibles per part dels clients cal modifcar el directori on resideix la configuració dels clients (l'LDAP). Per fer-ho el millor és usar l'eina LDAP Browser/Editor.

  Amb això des de un client podren accedir als fitxers sense problemes.

  LDAP Browser/Editor v2.8.2 Beta2 (revisió i edició al directori (LDAP))

  Aquesta eina escrita en java i per tant executable des de qualsevol entorn és la més còmode i econòmica per a treballar amb el LDAP. La seva llicència permet usar-la en l'entorn de les escoles de primària.

  Amb ella es pot revisar i modificar el LDAP, és a dir usuaris, directoris compratits, polítiques de seguretat i ara per ara poca cosa més.

  1. Instal·lació Java Run Time i LDAP Browser/Editor al servidor ("tjener")
  2. S'ha optat per instal·lar la "Java2-1.4.2_SDK" de Sun, el propi fitxer baixat de Sun es descomprimerix a on estar i si s'executa com a usuari no privilegiat (per exemple "admin") no modifica cap fitxer del sistema. S'ha mogut el directori creat "j2sdk1.4.2/" al "/skole/tjener/soft0/", per oferir-lo als client de la xarxa que vulguin.

   Cal crear el fitxer "java.env" on desarem la localització del "Java Run Time", ha de quedar quelcom:

   Cada cop que necessitem afegir les variables que ens permetran executar sense problemes els programes java com per exemple el fitxer "lbe.sh" s'ha s'escriure: "source java.env"+intro.

   Pel que fa al "LDAP Browser", s'ha descomprimit el zip dins el directori "/skole/tjener/soft0/j2sdk1.4.2/" per simplicitat donat que automàticament es un directori anomenat "ldapbrowser"a on resideix l'aplicació

  3. Accés de només visionat des de el "client de proves"
  4. Des de un client de proves entrar al KDE, obrir un terminal (konsole, xterm) i descomprimir l'aplicatiu "LDAP Browser" en el directori perrsonal o en el "/tmp", donat que el client ja té una màquina virtual de Java instalada cal no cal ajustar el fitxer "lbe.sh".

   La limitació de l'accés de el client és que el certificats SSL no estan correctament distribuits als equips i pertant no és usable. I sense accés segur (SSL) no es poden modificar valors del LDAP.

  5. Accés per ssh i redirecció de la pantalla al "client de proves"
  6. Si s'entra per ssh i s'ha configurat l'SSH per reenviar l'accés a les X-Windows de la màquina origen ja podrem usar l'aplicació en mode gràfic sense tenir les X instal·lades o executant-se en el servidor.

   Des de un client de proves entrar al KDE, obrir un terminal (konsole, xterm) i desde ell entrara al servidor:

   Al cap de poc s'obrirà una finestra a la pantalla de l'equip client de proves.

   LDAP - arrancant

   Que deixarà pas a la pantalla de treball i de sessions.

  7. Configuració de sessions (i connexió)
  8. Al arrancar s'obren dues finestres una de mida major

   LDAP - finestra treball

   i una de menor mida amb el títol connexions en primer pla. El primer a fer serà definir com volem accedir al servidor d'LDAP. En concret es faran 2 accesos un per visionar-lo/navegar-hi i l'altre per poder editar-lo/modificar-lo.

   LDAP - finestra sessions

   Visió:, es pot realitzar remotament

   Edició (requereix execució des de el servidor tjener)

  9. Fitxers configuració de sessió:
  10. Espai de treball (final)
  11. LDAP - Vista general (1/2) LDAP - Vista general (2/2)
  12. Afegir els exports: "/soft", "/assig"
   1. Seleccionar l'última fulla amb "home0" i amb el botó dret escollir "create template".
   2. LDAP - Afegir exports

    Es demana un nom, podem deixar el recomanat automount

    LDAP - Afegir exports

   3. Anar a l'anterior no-fulla, i al menú superior seleccionar: "Add -> form template -> nom escollit".
   4. LDAP - Afegir exports

   5. Escriure a tots els camps el text que s'ajusti als valors desitjats, valors que han de ser els mateixos (o si més no similars) als del fitxer de configuració d'NFS /etc/exports. Smepre es pot ficar quelcom i acabr d'omplir-ho més tard.
   6. LDAP - Afegir exports

    LDAP - Afegir exports

    Es còpia d'un altre export les línies més llargues

    LDAP - Afegir exports

    i s'enganxen en el nou export.

    LDAP - Afegir exports

   7. Realitzar el procés per la resta de directoris
   8. Depenent de la situació caldrà rearrancar el servidor d'NFS del servidor (tjener), i al cap de poc temps (uns 3 minuts) des de el client ja es podrà accedir als diferents directoris compratits "/skole/tjener/soft" per exemple amb un "ls -la /skole/tjener/soft/*"

  4.6.5. Submenú: Hardware

  El primer és el important, la configuració de les impressores que volem fer públiques en els clients (encara que les controli un altre servidor. Tanmateix es pot configurar més cómodament des de el propi configurador que el "CUPS" incorpora, també es via web.

  El segon tracta del GRUB: és el gestor d'arranc seria millor no jugar gaire amb ell, pel que pugui passar. Al actualitzar el kernel s'hauria de reconfigurar sol de manera que no calgui accedir-hi mai en aquest módul.

  Pel que fa al "Linux RAID" controla RAID per hardware suportats o per software (si cau un disc en RAID per software IDE segurament caurà el servidor encara que o es perdran excessives dades donat que s'usa "extended-3" i l'altre disc podra funcionar bé al rearrancar.

  L'últim mòdul és el "Logical Volume Manager (LVM)", és el getsor de disc avançat de Linux permet canviar la mida de les particions més o menys en marxa (depèn quines). Donat que és de baix nivell millor usar-lo disrectament a la consola de l'equip i en mode single-user, es a dir sense servir a ningú i monousuari i quasi monotasca a l'estil del conegut MSDOS.

  CUPS: configurant les impressores

  En aquest cas el configurador que el "CUPS" incorpora, també via web es troba a la URL: http://10.0.2.2:631 o si s'està dins el servidor http://localhost:631.

 • A la pantalla principal cal seleccionar que es vol fer
 • CUPS from KDE

 • La organització de les impressores és fa per classes (grup d'impressores que són intercanviables entre elles)
 • CUPS from KDE

 • i de les impressores mateixes.
 • CUPS from KDE

  Administració

  L'administració de CUPS només es pot fer des de el navegador web lynx que malhauradament treballa en mode text. Donat que és l'únic que accepta la validacióque usa el servidor web emprat per CUPS per controlar l'accés a les tasques d'administració.

  Així doncs tenim que per accedir-hi cal anar a una consola o terminal de text (incloent emuladors). EN aquest exemple es suposa que s'usa l'usuari admin en el mateix servidor (entrada remota per SSH des de un Windows per exemple).

  Apareixera la pantalla inicial, si seleccionem "Do administration Tasks" el navegador motsrarà un avís per la 3a línia començant per abaix:

  Llavors a la mateixa línia ens demanarà l'usuari i paraula clau, l'usuari serà "root"

  A la mateixa línia se'ns demanarà la paraula clau per (usar la de "root" del servidor tjener

  El menú "Admin" en mode text és força simple:

  Per ordre de configuració tenim:

 • Printers: configurar impressores
 • Classes: agrupacions d'impressores
 • Jobs (treballs d'impressió): veure, o eliminar


 • Des d'aquest document es pot accedir a:


  Copyright (c) llpuges 2004
  Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.