El programari lliure a les escoles de primària (Juny 2004)


25 de Juny de 2004


Dades d'arxiu:


Taula de contingut

  1. Introducció
  2. Recull de dades preliminar
  3. Enquestes
  4. GNU/Linux als centres de primària
  5. Muntatge d'una aula informàtica amb GNU/Linux sobre equips IBM PC compatibles
  6. Programari lliure a les escoles de primària
  7. Tasques a realitzar (no necessàriament programació)
  8. Conclusions
  9. Consideracions personals
  10. Bibliografia

1. Introducció / presentació

1.1. Origen del projecte i antecedents

Aquest PFC ha sigut ofert per part dels professors Antoni Soto Riera i Josep Vilaplana Pastó, ambdós del departament d'LSI de la UPC. El projecte tanmateix és d'Enginyeria Informàtica de la FiB de la mateixa Universitat.

Aquest oferiment sorgeix de la necessitat de portar a terme una prova pilot que s'encarregui de culminar l'estudi sobre la viabilitat de l'ús de programari lliure als centres educatius de Catalunya. Estudi que es va iniciar amb el PFC Programari Lliure per a l'Escola realitzat per l'Anna Armengol tot just uns mesos abans d'iniciar aquest PFC i dirigit per en Josep Vilaplana Pastó. Aquest antecedent s'usarà com a base documental per l'actual PFC.

Una altre projecte similar és el PFC Software libre en los institutos realitzat per en Daniel González Piñero i dirigit per en Antoni Soto Riera, que presentat també poc abans de l'inici del PFC que ens ocupa tracta de la possible implantació del programari lliure en un institut (secundària) concret.

Altres treballs que es poden considerar antecedents del projecte actual es poden trobar al capitols B. Iniciatives i reculls Educatius i C. Projectes Educatius de Software Lliure del PFC de l'Anna Armengol. Les iniciatives i projectes allà presentats mostren des de solucions concretes realitzades pels propis centres educatius a intents internacionals de crear una base comuna i alhora extensible per tal que els diferents centres educatius del món puguin usar programari lliure en les seves tasques.

1.2. Descripció d'objectius

El projecte final de carrera titulat El programari lliure a les escoles de primària té com a objectiu principal estudiar la viabilitat d'implantar el programari lliure a les escoles de primària de Catalunya.

El primer és recopilar les necessitats relatives a programari dels centres. Les necessitats s'obtindran tant de dades provinents d'enquestes preexistents com dels resultats obtinguts de la realització d'un joc d'enquestes nou.

Finalment es realitzarà una prova pilot en un centre de primària. En aquest centre s'instal·larà un entorn GNU/Linux en diversos equips (dins i fora de l'aula d'informàtica). D'aquesta manera el personal del centre podrà avaluar l'ús del programari lliure inclòs a l'entorn.

1.3. Altres possibilitats

El que s'exposa en aquest document també és aplicable en altres centres educatius i fins i tot fora de l'àmbit educatiu.
Per a més informació vegueu un document anterior i més general que estudia les aules informàtiques en general.

1.4. Estructuració del document

El document es divideix en capítols, que són desats en fitxers HTML diferents, dins els capítols trobem diversos apartats que comparteixen fitxer HTML. Les imatges com és normal en aquest format de document es troben en fitxers separats, en aquest cas organitzades per directoris que es corresponen amb el distintiu del capítol.

Per a més informació sobre l'autor i la realització del treball existeix el capitol 9. Consideracions personals.Des d'aquest document es pot accedir a:


Copyright (c) llpuges 2004
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.