4. GNU/Linux als centres de primària

Com ja s'ha indicat es tindrà en compte dos maneres diferents d'aconseguir que els usuaris dels equips informàtics de l'escola accedeixin a equips usant GNU/Linux, en aquest cas ambdós usant Debian com a distribució d'origen.

4.1. Skolelinux

La primera distribució de GNU/linux escollida ha sigut Skolelinux. Per diversos motius:

Origen de les dades

Basat en proves de la ISO "skolelinux-i386-pr47.iso" baixada el 16 de Març del 2004 i els ".pdf" baixats el dia 25 de Gener del 2004, del web "www.skolelinux.no":

4.1.1. Estructura de xarxa

Un dels avantatges d'skolelinux és que el seu ús implica que els ordinadors han de seguir una estructura de xarxa concreta. Aquesta obligació tot i semblar un problema acaba essent crucial més endavant quan cal administrar el sistema, facilitant-ne l'administració així com la ampliabilitat a més llarg termini.

esquema skolelinux, descripció paràgraf següent, dia: PLEP_04/network-arch_ca.dia

és important indicar que només pot haver un servidor principal per centre, donat que aquest realitza les funcions de servidor de DHCP. Tanmateix La connexió a l'exterior es realitza a través d'un router (a poder ser amb firewall). Per tal d'augmentar la seguretat, el router no ofereix cap altre servei, amb això es simplifica la configuració tant del router com del servidor i permet usar màquines antigues com a router/firewall i reduir les necessitats de potència del servidor.

4.1.3. Serveis oferts

D'altres serveis un servidor skolelinux pot desenvolupar són: de noms interns (DNS), de temps NTP, proxy cache (squid), d'emmagatzematge amb quota (NFS,SMB i Appletalk), d'impressores (CUPS i SMB), de correu local amb llistes de distribució (Limacute), de directori (SQL i LDAP) que centralitza els usuaris i autenticació, base de dades SQL (PostgreSQL), centralització de les modificacions via cfengine, centralització de backups i syslogs, i per últim base d'un sistema de clients lleugers basat en el Linux Terminal Server Project (TFTP i XDMCP).

4.1.2. Instal·lació

Donat que s'explica la instal·lació pas a pas aquest apartat té una extensió força llarga. Per aquest motiu es pot trobar en un document separat: 4.1.2. Skolelinux - Instal·lació.

4.1.3. Configuració del servidor

Un cop instal·lat és necssari realitzar certes tasques de configuració en els servidor els client no necessiten configuració ja que l'obtenen del servidor.

Manual bàsic Skolelinux

El manual bàsic explica el mínim així com alguns ginys, per configurar un entorn amb skolelinux per tal de poder apronfundir amb els avantatges d'un sistema GNU/Linux.

Aquest manual es troba en el següent document 4.1.3. Configuració skolelinux: Manual bàsic Skolelinux (pr47).

4.2. Distribucions eduactives basades en Knoppix

La segona opció són qualsevol de les distribucions educatives basades en knoppix. Ara per ara aquestes són les més actives almenys dins Espanya. Cal indicar que aquestes distribucions van molt bé per fer demostracions i fer presentacions però que de cara als centres presenten certes limitacions inicials (a GNU/Linux tot es pot corregir).

Tanmateix presenten certes característiques positives:

4.2.2. Instal·lació

La instal·lació cada cop és més simple l'únic necessari es tenir espai al disc per crear una o més particions per tal de copiar els fitxers corresponents a la distribució concreta.

Donat que cadascuna té un sistema diferent cal mirar-se la documentació associada a la propia distribució per realitzar aquest pas. Només indicar que com a mínim es necessitaran dues particions:

4.2.3. Configuració post-instal·lació

Un cop instal·lat és necssari realitzar certes tasques de configuració en els equips, per exemple paraules clau d'usuaris. Per exemple cal personalitzar les paraules clau dels usuaris "root" i "knoppix" que tenen permisos d'administració, i les paraules clau dels quals estan penjaes al web de la distribució.

4.3. Desplegament del sistema

Donat que ambdós sistemes són GNU/Linux i estan basats en la distribució Debian comparteixen aquest apartat.

4.3.1. Partimage (ghost) instal·lació imatges de disc per xarxa

Els sistemes GNU/Linux es poden replicar amb alta facilitat donat que les dades concretes de cada equip només es desen en un conjunt limitats de fitxers de configuració alguns dels quals s'actualitzen en temps d'arranc si es disposa d'un servidor de DHCP i DNS.

En concret els fitxers a modificar per evitar conflictes quan es copien imatges de disc (i/o particions) són:Des d'aquest document es pot accedir a:


Copyright (c) llpuges 2004
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.