El programari lliure a les escoles de primària (Juliol 2004)

Memòria

Document que recull els apartats necessaris segons la normativa de PFC de la FIB, i que no són necesseris en la versió web


20 de Juny de 2004


Dades d'arxiu:


Agraïments

Gràcies a tots ells aquest text ha sigut possible, en tot cas que per què a part d'escrit sigui útil ara el que fa falta que els lectors l'usin o en facin referència encara que sigui per a criticar-lo.


Marques registrades


0. Memòria del Projecte de Fi de Carrera

0.1. Introducció

Aquest apartat es troba en el document web final 1. Introducció.

0.2. Planificació i seguiment

Per tal de poder avaluar adequadament el cost i la planificació del projecte, tal com s'explica a l'assignatura Gestió de Projectes Informàtics el primer a fer és determinar els requeriments i caracteritzar-lo.

El primer pas es tracta d'obtenir els requisits, aquest procés està en el capítol 2. Recull de dades preliminar. Es tracta d'obtenir prou respostes a una enquesta per poder obtenir una visió global que presenti:

Un cop obtinguts els requeriments serà el moment d'especificar els objectius i l'abast, avaluar els beneficis i obtenir l'impacte que el projecte té i per tant serà quan es pugui realitzar una planificació.

Dins el projecte principal que representa aquest PFC s'ha definit un subprojecte. El subprojecte és el muntatge d'una aula pilot amb GNU/Linux en algun centre de primària per tal que el personal del centre avaluï les eines incloses en l'entorn GNU/Linux.La seva planificació es troba en el document 5. Muntatge d'una aula informàtica amb GNU/Linux sobre equips IBM PC compatibles.

0.2.1. Organització prèvia (idea general) - Febrer 2004

L'estudi constarà de les etapes següents:

 1. Recopilació de necessitats
 2. Esbrinar quins són els requeriments pel que fa a aplicatiu educatiu que tenen els centres de primària. Així doncs partint del programari usat actualment (sigui lliure o no) o que es conegui que és adequat tant als professors, en referència a les eines educatives, com al personal d'administració en el cas de les eines de gestió. Un cop obtingut un primer llistat de necessitats de programari dels centres d'educació primària.

 3. Detecció de mancances
 4. Detectar matèries o tasques per a les quals no es disposi cap programa adequat, especialment aquelles necessitats que es presentin com petites modificacions en el comportament de programes existents.

  Aquesta etapa és realitzarà tant demanant als coordinadors d'informàtica d'alguns centres que passin als mestres del centre una enquesta, com amb entrevistes personals en un nombre limitat de centres.

 5. Taula d'existència i equivalències
 6. Cercar programes lliures amb funcionalitats equivalents a les dels programes de propietat de la llista elaborada en els apartats anteriors. El resultat d'aquest procés serà una taula on a partir del nom del programa (si existeix) i la descripció de les capacitats que proveeix s'afegirà els possibles programes lliures que la compleixen.

  En aquesta esta etapa l'autor provarà el programari indicat per tal d'assegurar la conveniència de l'aplicatiu i en desarà altres dades per a parts posteriors del projecte.

 7. Definició subprojecte muntatge aula amb GNU/Linux
 8. Aquest subprojecte tracta de crear un espai on el personal d'un centre concret pugui avaluar una solució basada en programari lliure. La informació referent aquest es pot trobar en el capítol 5. Muntatge d'una aula informàtica amb GNU/Linux sobre equips IBM PC compatibles.

 9. Adaptació i especificació
 10. En aquesta fase del projecte serà quan aquells programes que presentin algun problema lleu en la seva versió actual seran revisats i adapatats a les necessitats, per exemple la manca de mòduls de l'idioma català per tal de facilitar l'accés a l'eina.

  Tanmateix per aquells programes que no es puguin adaptar o que simplement no existeixen, serà el moment d'especificar-los. I en el cas que algun sigui prou simple com per encabir en el temps del present PFC realitzar-lo completament.

 11. Clausura del projecte
 12. Un cop finalitzades les avaluacions i els treballs de programació caldrà ajuntar les dades provinents dels informes d'avaluació i revisar la documentació creada per tal de crear el document definitiu de la memòria. Aquesta memòria estarà disponible quasi al complert al web en tant que es va creant directament allí.

0.3. Planificació

En el transcurs del projecte s'ha anat afinant la planificació d'aquest sobretot a causa de la necessitat d'ajustar horaris amb altra gent.

Cal indicar que el temps està centrat en la figura de l'autor del projecte. Aquest temps però no és l'únic donat que tant els directors de projecte com l'encarregat d'informàtica del centre col·laborador també han requerit reservar una mica (o força) del seu temps en aquest projecte.

0.3.1. Inicial (5 de Març del 2004)

Per tal de tenir uns terminis que serveixin per mantenir un ritme estable de treball i alhora preveure quan és convenient dur a terme cada acció necessària per a el projecte s'han usat diverses estimacions. Per aquest projecte es tenia previst fer les següents tasques en dates properes a les indicades.

Treball estimat

0.3.2. Informe (2 de Maig del 2004)

Aprofitant la presentació de l'informe del PFC s'ha optat per ajustar la planificació a la situació actual. Així doncs primer es presentarà la planificació executada i a continuació la planificació prevista.

Treball realitzat (fins Abril 2004)

Treball estimat (des de Maig 2004)

0.3.3. Fi document web (2 de Juliol del 2004)

Aprofitant la fi de la documentació web i podríem dir de les tasques que no són pròpiament redactat del PFC s'ha optat per ajustar la planificació a la situació actual. Així doncs es presentarà la planificació executada des del mes de Maig, data de l'entrega de l'informe.

Treball realitzat (des de Maig 2004)

0.3.4. Resums de temps globals (Juliol 2004, sense estimacions)

Així doncs el temps total emprat en la realització del projecte per part de l'autor del mateix ha sigut:

0.3.5. Anàlisi de desviacions

El projecte s'ha allargat tres mesos respecte la data prevista de fi aquesta ampliació del termini ha sigut causada per:

 1. Problemes de sincronització: durant la realització del projecte ha sigut necessària la col·laboració o si més no posada en contacte amb d'altres persones. Aquests contactes han acostumat a tardar de 2 a 7 dies més del previst, provocant un retard de 27 dies en la planificació general.
 2. Mala redacció: molts cops ha sigut necessari re-escriure apartats sencers degut a una mala redacció. Aquesta deguda per la manca de pràctica (en la carrera no se li dona gaire importància), especialment al no haver escrit mai textos mitjanament científics.
 3. Manca de dedicació: l'autor d'aquest PFC ha mostrat una gran facilitat per deixar-lo "aparcat" quan ha cregut convenient. Dedicar temps a d'altres estudis (dues assignatures de lliure elecció i acadèmia d'anglès) i activitats (col·laboració associació TxT i altres projectes més personals).
 4. Memòria compatible FIB: per tal de poder presentar la memòria s'ha hagut de refer gran part de la feina feta des de la documentació original pensada (i en format) per al web cap a una documentació pensada a ésser impresa i desada a la biblioteca. Aquesta tasca representa l'ocupació d'uns 2 mesos en tasques de redacció, revisió i el no menyspreable temps necessari per aprendre l'ús de l'eina que s'usarà per a la seva redacció.


Des d'aquest document es pot accedir a:


Copyright (c) llpuges 2004
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.