Eines Informàtiques per a l'Escriptura Científica (EIEC)

Gabriel Valiente
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Universitat Politècnica de Catalunya

Temari

23 de febrer
Presentació. Marcatge tradicional i electrònic. Composició visual i lògica. Escriptura científica. Notació matemàtica. Introducció al LaTeX. 25 de febrer
Exercici 1: Doneu puntuació al text següent. Expliqueu la importància de les diferents formes de marcatge tradicional (puntuació, presentació) i de marcatge electrònic (procedimental, descriptiu, referencial, metamarcatge). Exercici 2: Traduïu a LaTeX el document de l'exercici anterior.
1 de març
Composició de textos amb LaTeX. Introducció. Macros, entorns i declaracions. Estructura dels documents. Accents i caràcters especials.
3 de març
Exercici 3: Escriviu un paràgraf d'un article amb les propietats següents: (a) Es compon alguna lletra d'alguna paraula de més d'una lletra en cadascun dels tipus de lletra següents: negreta, cursiva, romana, versaleta, lineal, rodona inclinada, i mecanogràfica; (b) Es compon una paraula en cadascun dels tipus de lletra esmentats; (c) Es componen dues paraules consecutives en cadascun dels tipus de lletra abans esmentats. Escriviu també dos paràgrafs d'un article amb les propietats següents: (d) El queixal d'entrada dels dos paràgrafs és el valor per defecte; (e) Cap dels dos paràgrafs duu queixal d'entrada; (f) Tots dos paràgrafs duen queixal d'entrada; (g) Hi ha un espai en blanc addicional entre els dos paràgrafs. Exercici 4: Prepareu un document LaTeX amb les especificacions següents: (a) Classe de document: `article' amb les opcions `a4paper' i `11pt'; (b) Paquets: `babel' amb l'opció `catalan' i, opcionalment, `inputenc' amb l'opció que correspongui, segons el sistema on treballeu; (c) Mides del document: amplada del text 150mm, alçada del text 220mm, separació entre el text i l'encapçalament 0mm, alçada de l'encapçalament 0mm, queixal d'entrada dels paràgrafs 0mm.
8 de març
Composició de textos amb LaTeX. Talls de pàgines i talls de línies. Pòlisses i fonts de caràcters de text. Espaiat de textos. Referències encreuades. Notes marginals. Notes a peu de pàgina.
10 de març
Exercici 5:  Agafeu els contes de Hans Christian Andersen: (a) The angel; (b) Beauty of form; (c) The races; i composeu un llibre amb diferents opcions de la classe de document corresponent. Afegiu divisions lògiques a aquest llibre (apartats, subapartats, etc.) i un índex. Exercici 6: Escriviu un paràgraf d'un article i composeu una portada amb les propietats següents: totes les línees són centrades; el títol apareix en primer lloc, amb lletres ben grans; el vostre nom apareix en segon lloc, amb lletres no tan grans com el títol però més grans que el cos base i precedit d'espai en blanc addicional; la vostra adreça de correu electrònic apareix en tercer lloc; l'adreça de la vostra pàgina web apareix en quart lloc; el codi i el nom d'aquesta assignatura apareix a continuació, precedit d'espai en blanc addicional; la data apareix en l'últim lloc, també precedida d'espai en blanc addicional.
15 de març
Composició de textos amb LaTeX. Entorns de text. Composició d'incisos i citacions. Composició d'enumeracions. Composició de text alineat horitzontalment. Composició de text mecanografiat. Composició de minipàgines. El sistema Babel.
17 de març
Exercici 7:  Composeu la taula següent, tot incloent els accents i les alineacions. Composeu també la taula següent, reproduint fidelment els tipus de lletra que hi apareixen. Exercici 8: Reproduïu l'algorisme següent, primer com a text mecanografiat i desprès com a tabulació. Poseu les paraules clau en negreta.
22 de març
Programació elemental mitjançant macros. Variables enteres. Variables de mida. Variables de text. Macros.
24 de març
Exercici 9: Hello World és el primer programa amb què gairebé tothom s'enfronta quan comença a aprendre un llenguatge de programació. Atès que volem ser un poc més originals, programeu una macro \convert{import}{factor} per aplicar el factor de conversió factor a la quantitat import, tot arrodonint el resultat. Per exemple, \convert{10000}{134} és 75, perquè 1 euro és 134 yen, és a dir, 1 yen és 0,0075 euro. Exercici 10: Esteneu la macro de l'exercici anterior per arrodonir el resultat amb dues xifres decimals. Per exemple, \konvert{10000}{134} és 74,63, perquè 10000 yen són 74,63 euro.
29 de març
Composició de fórmules matemàtiques amb LaTeX. Trenta-dues recomenacions. 31 de març
Exercici 11: Reproduïu les fórmules d'aquest document emprant el document que heu preparat a l'exercici número 4. Exercici 12: Suposeu que heu d'escriure un document amb la classe `book' amb els tipus d'enunciats següents: `Propietat', `Algorisme', `Teorema', `Exemple', `Exemples', `Definició', `Remarca' i `Remarques'. Utilitzeu la macro `\newtheorem' per definir tots aquests enunciats, tenint en compte les especificacions següents: (a) Els enunciats `Exemple' i `Exemples' han de portar la mateixa numeració; (b) Els enunciats `Remarca' i `Remarques' també han de portar la mateixa numeració; (c) Els enunciats `Propietat', `Algorisme', `Teorema' i `Definició' han de portar cadascun la seva pròpia numeració; (d) La numeració de tots els enunciats, excepte `Algorisme', està suspeditada a la numeració dels capítols, mentre que la numeració de l'enunciat `Algorisme' és correlativa en tot el document.
19 d'abril
Generació de figures, taules i gràfics amb LaTeX. Introducció al llenguatge PostScript. Inclusió de gràfics PostScript en documents LaTeX. Transformació de gràfics PostScript.
21 d'abril
Exercici 13: Agafeu aquest gràfic i, amb el paquet `graphics', feu les operacions següents: (a) Inseriu el gràfic al document dins un entorn `figure', amb una llegenda; (b) Escaleu el gràfic al 50%; (c) Inseriu el gràfic amb una amplada de 30mm i una alçada proporcional; (d) Gireu el gràfic un angle de -45 graus i feu que l'amplada del gràfic resultant sigui de 30mm; (e) Feu l'operació anterior però en l'ordre invers: escaleu primer el gràfic amb una amplada de 30mm i després gireu el resultat -45 graus. Exercici 14: Repetiu l'exercici amb la sintaxi del paquet `graphicx'.
26 d'abril
Generació de gràfics PostScript. PSTricks. 28 d'abril
Exercici 15: Componeu aquesta xarxa amb el paquet `PSTricks'. Exercici 16: Componeu aquests arbres amb el paquet `PSTricks'.
3 de maig Generació de gràfics amb METAFONT i METAPOST. 5 de maig Exercici 17: Feu aquest gràfic amb el METAPOST. Aquest gràfic il·lustra una construcció del matemàtic hindú Ramanujan d'un segment, el BX, de mida 355/113, que representa una aproximació del nombre pi amb 6 decimals correctes. La construcció es fa com s'indica a continuació: M és el punt mig del segment OA;
la longitud del segment OT és el doble que la del segment TB; el segment PT és perpendicular al diàmetre AB; Q és la intersecció del cercle del dibuix amb el semicercle superior de centre B i radi igual a la longitud de PT; S és el punt mig del segment AQ; R és el punt d'intersecció de la recta AQ i la recta que passa per T i és paral·lela a la recta OS; C està a la mateixa vertical que el punt A i a distància de A igual a la longitud del segment RS; D és el punt d'intersecció del cercle del dibuix i el semicercle inferior de centre A i radi igual a la longitud de AS; E = B + t (D-B), on t = BM/BD; finalment, X és el punt d'intersecció del segment BC i la recta que passa per E i és paral·lela a la recta CD. Feu dependre tot el gràfic d'una unitat u (per exemple, u=4cm). La recta vertical per un punt donat P orientada cap a baix s'obté així: (xpart P, infinity) -- (xpart P, -infinity). Per obtenir el punt d'intersecció de dues variables de tipus `path' p1 i p2, per exemple, s'ha de fer: p1 intersectionpoint p2. Un semicercle (superior) s'obté amb `halfcircle'. Exercici 18: Acabeu l'exercici número 17!
10 de maig
Bibliografies i referències bibliogràfiques. Sistemes de citació bibliogràfica. Estils bibliogràfics. Composició de bibliografies i referències bibliogràfiques amb LaTeX i BibTeX. Índexs alfabètics. Generació d'índexs alfabètics amb LaTeX i MakeIndex. 12 de maig
Exercici 19: Aquestes referències bibliogràfiques han estat estretes d'un article publicat en un llibre. Expliqueu raonadament si trobeu correcta la forma de presentació i si trobeu suficient la informació bibliogràfica que s'hi proporciona. Completeu les referències bibliogràfiques, si ho trobeu necessari. Componeu-les primer només amb el LaTeX i desprès amb l'ajut del programa BibTeX. Exercici 20: Feu una relació dels conceptes principales que són tractats al document següent. Ordeneu-los alfabèticament. Determineu el nombre de pàgina corresponent a cadascun d'aquests conceptes principals en el document compost. Componeu-ne un índex, primer només amb el LaTeX i després amb l'ajut del programa MakeIndex.
17 de maig
Presentacions. SliTeX. FoilTeX. Seminar. Beamer. 19 de maig xyz.tar.gz
Exercici 21: Prepareu una presentació amb SliTeX, amb FoilTeX, o bé amb Seminar, sobre el text següent. Exercici 22: Repetiu l'exercici anterior amb Beamer.
24 de maig
Publicació electrònica. LaTeX2html. pdfTeX. Altres eines. 26 de maig
Exercici 23:  Introduïu enllaços d'hipertext en la solució de l'exercici número 5. Compareu el resultat de visualitzar el document compost en els formats DVI, PS i PDF. Exercici 24: Introduïu enllaços d'hipertext en la solució de l'exercici número 22.

Bibliografia impresa i electrònica

Escriptura i tipografia científica

TeX

LaTeX

METAFONT

METAPOST

Programació literària

Bibliografia electrònica

Recursos


Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.