Sistemes Gràfics Interactius (SGI)


Course slides

 

Course slides will be published here. Please note that these slides will be updated during the semester!

 Lecture Notes (Catalan version)

 

Apunts (de Pere Brunet i Alvar Vinacua):


1. Sistemes de Modelatge Geomètric

1.1 Definició i estructura d'un Sistema de Modelatge Geomètric
1.2 Models geomètrics: propietats i classificació (sòlids, superficies, volum)


2. Esquemes de representació de sòlids. Altres models

2.1 Models de sòlids: propietats dels sòlids rígids
2.2 Representació per fronteres (BRep):

2.2.1 Representacions BRep
2.2.2 Algorismes de creació i algorismes d'operacions booleanes. Algorisme d'operacions booleanes amb coincidencies
2.2.3 Algorismes d'interrogació
2.2.4 Algorismes de subdivisió recursiva (Doo i Sabin)

2.3 Geometría constructiva de sòlids (arbres CSG)
2.4 Models de descomposició espaial: Arbres octals (octrees)
2.5 Models de volum: Voxels. Estructura. Algorisme de Marching Cubes . Algorisme Discret de Marching Cubes . Algorisme de Contorns Duals


3. Malles de triangles

3.1 Introducció. Representació i propietats de les malles de triangles. Relació amb els models de punts i amb els models de volum.
3.2 Algorismes de triangulació: triangulació de Delaunay i diagrames de Voronoi
3.3 Creació a partir de poliedres i d'objectes paramètrics simples. Altres: malles a partir de núvols de punts o de  superfícies implícites
3.4 Algorismes de simplificació de malles
3.5 Algorismes de suavització de malles
3.6 Algorismes d'edició i de remallat: Connectivitat dinamica, Edició amb multiresolució, Edicio interactiva
3.7 Interrogació de malles : vores, característiques topològiques, degeneracions, orientació. Estimació de curvatures i plans tangents
3.8 Parametrització i texturat de malles
3.9 Altres: reparació de malles, remallat, compressió de malles, jerarquíes de malles


4. Realitat virtual

4.1 Introducció a la realitat virtual
4.2 Arquitectura d'un sistema de realitat virtual
4.3 Visió estereoscòpica
4.4 Dispositius de realitat virtual

5. Introducció a l'animació per computador

5.1 Concepte i aplicacions
5.2 Classificació de les tècniques existents
5.3 Animació de sòlids rígids
5.4 Animació basada en esquelets
5.5 Metamorfosi entre imatges
5.6 Models deformables


6. Introducció als jocs per computador .

6.1 Estructura de les aplicacions de jocs

 

Aquí teniu un resum de part dels apunts, en un únic document (fet per un estudiant de SGI, no revisat pel professorat)

 


 Lecture Notes (English version)

1. Geometric Modelling

Wireframe representation 

 


2. Representation schemes for solids

2.1 Euler formula (exercise) 

2.2 BRep

2.2.1 Polyhedral approximation of a sphere

2.2.2 Boolean operations

2.2.2 Geometric tests for boolean operations 
2.2.3 Queries on BREP
2.2.4 Subdivision surfaces

2.3 Constructive Solid Modelling
2.4 Octrees 

2.5 Voxels


3. Triangle meshes

Triangle meshes
Querying triangle meshes


4. Virtual Reality


5. Computer animation

5.1 Overview


6. Computer Grames

6.1 Overview